Školní družina

Školní družina je určena pro děti z prvního stupně a tvoří jakýsi mezičlánek mezi školou a rodinou. Jejím cílem je nabídnout dětem různé zájmové činnosti, zajistit jim sportovní a odpočinkové činnosti nebo jim umožnit přípravu na školní vyučování.

Na naší škole začalo pracovat první oddělení školní družiny ve školním roce 1978/1979. V letošním školním roce je zapsáno celkem 87 dětí, které jsou rozděleny do tří samostatných oddělení umístěných v klubovnách školní družiny.

Provozní doba

 • ranní družina 6:30–7:40
 • odpolední družina v návaznosti na konec vyučování až do 17:00 (v pátek do 16:00)
 • vyzvedávání dětí nejdříve v 15:00

Podrobné informace o provozu školní družiny jsou ve Vnitřním řádu školní družiny.

Družina může za určitých podmínek fungovat i v době prázdnin nebo ředitelského volna.

Oddělení:

Všechny děti, které se v letošním školním roce k docházce do školní družiny přihlásily, byly přijaty a rozděleny do oddělení podle tříd:

1. oddělení

 • děti z 1. A a 3. A
 • vychovatelka Zuzana Fatková
 • v klubovně družiny

2. oddělení

 • děti z 1. B a 3. B
 • vychovatelka Dagmar Sakařová
 • v klubovně družiny

3. oddělení

 • děti z 2. třídy a 4. AB
 • vychovatelka Anna Poláčková
 • v klubovně družiny

(Poznámka: Děti je možné sloučit do dvou oddělení, pokud klesne jejich počet pod 60, resp. do jednoho oddělení, pokud jejich počet klesne pod 30.)

Kontakty

Platba

 • bezhotovostním převodem na účet školy u České spořitelny a.s.: 131569379/0800
 • specifický symbol – 2
 • variabilní symbol – identifikační číslo dítěte (každý žák má přiděleno své vlastní)
 • 3 000 Kč na školní rok, platbu je možné provést ve dvou splátkách (ze závažných důvodů je možné s vedením školy dohodnout i jiný splátkový kalendář):
  • 1. splátka do 15. září – 1 500 Kč za období září-leden
  • 2. splátka do 15. ledna – 1 500 Kč za období únor-červen
 • 1 000 Kč v případě, že dítě bude navštěvovat pouze ranní družinu, platbu je třeba provést jednorázově, a to do 15. září.
 • v případě nevyužívání služeb se přihlášeným žákům peníze nevrací