Publikováno

Jak dopadnou přijímačky?

Ve středu 15. května dojde ke zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení do středních škol. Netrpělivě tento den vyhlížejí především žáci devátých tříd. Pevně věříme, že všichni dokázali „prodat“ maximum z toho, co se v naší škole naučili, a zároveň měli i „šťastnou“ ruku při výběru takové školy, kde není několikanásobný převis zájemců. Ačkoliv všem přejeme úspěch v prvním kole, je velmi pravděpodobné, že se v každé třídě najdou tací, kteří se ocitnou „pod čarou“ a budou se rozhodovat, co dál. Je ale možné, že někteří žáci budou přijati na dvě školy, které si vybrali, nebo by chtěli zkusit štěstí v oboru, který bude vypsán až ve druhém kole. Jak mají postupovat? Jaké jsou jejich možnosti?

Odvolání

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat
  ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli
  školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal, a ředitel školy následně odvolání
  postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, v případě hl. města Prahy Magistrátu
  hlavního města Prahy.
 • Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.
 • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované
  k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným,
  neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých
  a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole
  jiným uchazečem.
 • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se
  odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože
  takovému odvolání nemůže být vyhověno.

Vzdání se práva na přijetí

 • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola
  přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například
  se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole).
 • Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl
  přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní
  dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola.
 • Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání
  v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení
  (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru
  daného kola, kam byl také přijat).
 • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou,
  ze které je jeho úmysl patrný.

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

 • Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.
 • Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.
 • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo
  se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole
  konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku
  do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná
  zkouška.
 • Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.
 • Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

 • 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
 • Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.
 • Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze
  podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více
  oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.
 • Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou
  zkoušku.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj
  úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
 • Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do
  daného oboru vzdělání.

Přejeme všem deváťákům, ale i páťákům a sedmákům, kteří absolvovali přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, aby provedli ty správné kroky 🙂

(zdroj: MŠMT)