Publikováno

Vzducholodí za Karlem Zemanem

Třeťáci se vypravili do Muzea Karla Zemana, aby si prohlédli expozice, přenesli se do světa filmu, vyzkoušeli si animační techniky, zahráli si na režiséry a herce a seznámili se vlastně s celou tvorbou režiséra Karla Zemana. Před samotnou prohlídkou jsme se zaměřili na jeden konkrétní film Ukradená vzducholoď, na který jsme se společně podívali a popovídali si o něm. Stejně tak o celém 19. století a o jeho vynálezech.  Akci pak zakončila výtvarná dílna, kde si děti zahrály na výtvarníky, navrhovaly a nakreslily plakát právě k filmu Ukradená vzducholoď.

Martina Adamová, třídní učitelka 3. A

Publikováno

Koulovačka ve 2. B

Víte, co je vědomostní koulovačka? Dnes si ji vyzkoušeli žáci z 2.B…

Jejich úkolem bylo najít všech 20 papírových koulí a správně odpovědět na otázky na nich. Když si odpověď zapsali, šli si pro další a zodpovězenou kuličku vrátili zpět pro ostatní. Pokud si vybrali tu, kterou už měli, dělali tři dřepy a vybrali si jinou. Kdo měl vše hotové, napsal své jméno na tabuli. Tato aktivita propojovala český jazyk, matematiku, prvouku a zároveň i tělocvik a vypadá to, že děti bavila 🙂

Markéta Dvořáková, třídní učitelka 2. B

Publikováno

Vánoční trhy

Advent už je v plném proudu, tak šesťáci vyrazili do centra Prahy. Nejprve jsme vyslovili přání u Pražského Jezulátka a poté jsme nasávali vánoční atmosféru na trzích. A nejen tu. Vůně pražených mandlí byla přímo luxusní :-). 

Iva Bothová, třídní učitelka 6. třídy

Publikováno

Meteostanice

Od loňského roku máme na škole několik čidel, která sledují počasí a kvalitu ovzduší. Výstupy z čidel občas využívají učitelé při výuce. Např. v hodině fyziky se učili žáci data z meteostanice zpracovat do grafu. Jedno řešení přikládáme…

Publikováno

Děti si užily vánoční bojovku

Škrpál je spolek rodičů žáků naší školy. Každá třída v něm má svého rodičovského zástupce. Škrpálek je spolek žáků. Vlastně takový malý Škrpál. Každá třída od 3. do 9. ročníku má ve Škrpálku dva své zástupce.

Smyslem Škrpálku je spolupodílet se v rámci možností na chodu školy. Letos zástupci Škrpálku vymysleli a připravili pro své spolužáky vánoční bojovku. Popisuje ji paní učitelka Lisá, která spolu s kolegyněmi  Bolkovou a Urbanovou Škrpálek v letošním roce vedou…

Vánoční bojovku si děti užily v pondělí 18. 12. a v úterý 19. 12. Celou akci odstartoval příběh o vánočním skřítku Výtržníčkovi, který každoročně na škole provádí drobné lumpárny. Letos nám ukradl zvonění, a proto oba dva dny ve škole nezvonilo.

Třídy byly rozděleny do skupin, které postupně řešily různé úlohy rozmístěné po celém školním areálu. Zvládnout úkoly s vánoční tematikou vyžadovalo od všech zúčastněných kreativitu a spolupráci. Žáci museli například pantomimicky ztvárnit padající vločku, doplnit chybějící text známé koledy nebo si vyzkoušet svou paměť při pohledu na obrázky s vánočními motivy. Odměnou za zdolání všech vánočních nástrah bylo zazvonění na ztracený a znovu nalezený školní zvonek

Přípravu celé hry zvládli členové Škrpálku na výbornou a díky tomu bojovku provázela uvolněná a veselá atmosféra. Kluci a holky ze soutěžících tříd, od prvňáků po deváťáky, dokázali hrát týmově a fair, čímž přispěli k úspěchu této velké akce. Vánoční bojovka nabídla nejen zajímavý zážitek, ale také podpořila komunitního ducha, upevnila vztahy mezi žáky a příjemně vánočně nás všechny naladila. Těšíme se na příští společnou akci!

Sylva Lisá

Publikováno

Vánoční trhy v Rakousku

V pátek 15. prosince se někteří žáci vyrazili podívat do Salzburgu na prohlídku pevnosti Hohensalzburg, která je nejznámější památkou města, a také na adventní trhy.

V dopoledních hodinách jsme dorazili do Salzburgu, viděli jsme nejstarší ženský klášter na světě, koňský brod, rodný dům W.  A. Mozarta, završením pak byl výjezd lanovkou na již zmínění hrad Hohensalzburg, který je nejstarším dochovaným středověkým hradem. Adventní trhy jsme pak viděli na Residenzplatz a Domplatz, další trhy zejména pak s různými pochutinami byly na Mirabellplatz. Trhy byly velmi příjemné a vkusné, prodávaly se skutečně pouze vánoční věci, občerstvení, popřípadě drobnosti, které byly velmi hezké jako dárek.

V pozdních odpoledních hodinách, značně promrzlí, ale s příjemnou náladou jsme se vydali zpět domů.
Byl to krásné prožitý čas, při kterém jsme se naladil na třetí adventní neděli.

Za organizátory zájezdu
Blanka Čížková

Publikováno

Microbit – robot pro „bastlení“

V prosinci jsme završili projekt pokročilých pomůcek pro výuku robotiky na škole. Díky spolku rodičů Škrpál jsme se v prvotní fázi zúčastnili akce Code and Meet. Díky ní jsme mohli dokoupit periferie k již zakoupeným Microbitům (LED pásky, čidla vlhkosti, ochranné obaly, externí zdroje) a rozšířit tak jejich možnosti programování o oblast externích komponentů. Při vlastním programování se žáky se ukázala nutnost dokoupení redukce pro pohodlnější připojování čidel. Ta došla do školy v těchto dnech. 

Máme tedy k dispozici pomůcku, která žákům zejména vyšších ročníků umožňuje programovat a vymýšlet vlastní složitější projekty. Je to logické vyústění řady robotů ve škole: Codey Rocky (kompaktní robot hlavně pro 1. stupeň), Lego SPIKE (robotická stavebnice pro výuku na 2. stupni) a Microbit (nástroj variabilní činnosti pro poučené konstruktéry).

David Bílek, koordinátor přírodovědných předmětů

Publikováno

Deváťáci na sobě musí ještě zapracovat

Česká školní inspekce školám ukládá sledovat výsledky vzdělávání. Protože každá škola má testy jiné, odlišně mohou být nastavena i pravidla pro hodnocení, je dobré mít nějaké porovnání. Pro porovnání úrovně znalostí našich žáků s žáky z ostatních škol v ČR využíváme už více než deset let testování společnosti SCIO. Zúčastňují se ho pravidelně desítky až stovky škol z celé republiky, proto jsou pro nás výsledky v těchto testech zajímavé.

Testování pravidelně každý rok objednáváme pro 6.-9. ročníky. Svou sadu testů mají za sebou letos nejen šesťáci, kteří byli velmi úspěšní, ale i naši nejstarší žáci, které letos čekají přijímací zkoušky na střední školy. Testování spočívá v ověření úrovně znalostí z českého jazyka a matematiky. Třetí součástí testu jsou obecné studijní předpoklady (OSP), které se porovnávají s výsledky, kterých žák dosáhl v obou výše uvedených předmětech. Z porovnání pak vyplyne, do jaké míry žák využívá svého potenciálu, tzn. zda pracuje na úrovni svého maxima, nebo má rezervy a mohl by se výrazněji zlepšit.

Testování se zúčastnilo více než 20 tisíc žáků 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, mezi nimi i 32 žáků z naší školy. 

Nejslabšího výsledku dosáhli naši deváťáci v českém jazyce, jejich výkony byly podprůměrné. Přestože dva naši žáci dosáhli extrémně dobrého výsledku, za který se považuje umístění mezi 10 % nejúspěšnějšími, celkově naši školu předstihlo 70 % ostatních škol. To nejsou úplně dobré výsledky. Je třeba doplnit, že do celkového průměru se započítávají i výsledky žáků cizinců, kteří test absolvovali v plném rozsahu a bez jakýchkoliv úlev, což celkový průměr z důvodu jazykové bariéry zhoršuje. Útěchou v souvislosti s ne příliš dobrým umístěním nám může být také skutečnost, že potenciál žáků je využíván optimálně, což znamená, že žáci podávají výkony v souladu s jejich předpoklady. Toto hodnocení SCIO určuje porovnáním výsledku testu s obecnými studijními předpoklady každého z žáků.

Lepších výsledků dosáhli naši deváťáci v matematice. Jejich výkon v porovnání s ostatními školami byl považován za nadprůměrný, protože jsme předstihli 60 % ostatních škol. V testu z matematiky dosáhlo extrémně dobrých výsledků (tzn. mezi 10 % nejlepšími) celkem sedm žáků, na druhou stranu pět žáků podalo výkon extrémně slabý (mezi 10 % nejméně úspěšnými žáky). Přestože se celkově nejedná o skvělý výsledek, můžeme být s výkony našich žáků spokojeni. V hodnotící zprávě společnosti SCIO bylo totiž konstatováno, že potenciál žáků je využíván dobře, tzn. výsledky našich žáků jsou lepší, než odpovídá jejich studijním předpokladům. 

Pro 9. ročníky připravuje SCIO porovnání jejich letošního výkonu s výsledky, kterých žáci dosáhli v 6. ročníku. Toto srovnání je velmi zajímavé. Podíváme-li se na jména žáků, kteří se posunuli k lepšímu, jsou to žáci bezproblémoví, kteří si své školní povinnosti plní zodpovědně. Mrzí nás, že řada žáků má hodnocení posunu záporné. Díváme-li se na jejich jména, není to ale pro nás velké překvapení. Většinou jsou to žáci, se kterými jsme v průběhu let řešili řadu problémů. O učení neměli zájem, k zodpovědnosti jsme je opakovaně vyzývali, své školní povinnosti plnili neochotně, nedbale, nebo se jim úplně vyhýbali. V takovém případě naše snaha nepadala na úrodnou půdu, přestože jsme se snažili. 

Nic ale ještě není ztraceno. Do přijímacích zkoušek zbývá několik měsíců. Nabídka pomoci z naší strany stále trvá. Žáci mají možnost navštěvovat kroužek Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a Příprava na přijímací zkoušky z češtiny. Oba kroužky vedou jejich vyučující a jsou jim nápomocni při řešení jakéhokoliv problému. Trénink jednou týdně ale rozhodně nestačí. Pokud chtějí být u přijímacích zkoušek úspěšní, nezbývá jim nic jiného, než pracovat i doma. Tak jako sportovci denně trénují, aby zdokonalili své sportovní výkony, i každodenní trénink v češtině a matematice bude mít zcela jistě své výsledky. Jedna bývalá kolegyně matematička vždycky říkala, že my jim do hlavy vědomosti nenalijeme, že k pěknému výkonu u zkoušek se každý musí sám propočítat  🙂 Podporu z naší strany tedy deváťáci mají a kdykoliv se na své vyučující mohou obrátit, když si s nějakým příkladem nebudou vědět rady. To hlavní břímě si ale musí nést sami…

Každý žák si  ještě před Vánoci domů odnese dva listy s hodnocením. Na jednom jsou zpracovány výsledky z letošního testu a dozví se, jak právě on dopadl v testu v porovnání s ostatními testovanými žáky z celé ČR. Druhý list zaznamenává jeho osobní posun za poslední čtyři roky. 

Gratulujeme těm, kteří se posouvají k lepšímu, a věříme, že i ostatní na sobě ještě zapracují. Všem pak budeme držet palce, aby si vybrali tu správnou školu, a aby u přijímacího řízení byli úspěšní. 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Publikováno

Prvňáci dostali Slabikář

Ve čtvrtek 7. prosince zažili prvňáčci slavnostní chvíli. Protože již dočetli Živou abecedu, přišli jim jejich nejstarší spolužáci předat Slabikáře. Popřáli jim, ať se jim ve čtení daří a zavzpomínali si, jaké to bylo, když oni začínali v 1. třídě číst 🙂

Petra Zímová a Hedvika Ryšavá Hlaváčková, třídní učitelky 1. tříd

Publikováno

Třeťáci v Minoru

Pohádku o Sněhurce, sedmi trpaslících, zrcadle a o zlé královně znají všechny děti. My jsme se ale do divadla Minor vypravili na Sněhurku netradiční, moderní.
Zlou královnu ztvárnila známá zpěvačka Monika Načeva, Sněhurka byla puberťačka, která ráda nosí mikiny s kapucí a ještě raději se stará o trpaslíky, kteří jsou členy super kapely, která to umí rozjet. Rozhodně jsme se nenudili a bylo se na co koukat. A to nejen na přestavení, ale také na samotné divadlo Minor, které je opravdu krásné a děti si to v něm užily.

Martina Adamová, třídní učitelka 3. A