Historie

Založení školy

Historie naší školy se začala psát už na konci 19. století, konkrétně v roce 1868, kdy započala stavba budovy. Práce podle plánů architekta J. Trnky byly zahájeny dle záznamů kronik 18. dubna 1868. Škola měla mít dvě třídy a byt pro učitele a podučitele. Základní kámen byl položen 17. května 1868, den po položení základního kamene Národního divadla, a byla do něj údajně vložena plechová krabička se zakládací listinou školy. Stavělo se z kamene, který se dovážel z knížecího lomu v Horních Mokropsích. Stavba měla být dokončena do konce září téhož roku. Už tenkrát se ale termíny nestíhaly podle plánů, a tak vyučování začalo až 2. listopadu 1868. Protože budova ještě nebyla zcela dokončena, vyučovalo se zatím pouze v jedné třídě a druhá třída se dodělávala postupně.

Ve svých začátcích byla škola vybavena jednou plátěnou tabulí, jedním stolem a třemi židlemi. Kromě toho bylo v obou třídách po deseti lavicích. To byl veškerý inventář školy, pomůcky se pořizovaly postupně během následujících let. Ke škole patřila zahrada, kde bývala studánka. V roce 1890 byla přistavěna třetí třída a byt řídícího učitele. O tři roky později byla na průčelí školy umístěna mramorová deska s nápisem Obecná škola.

První větší opravy se škola dočkala až po více než padesáti letech, a to v roce 1925, kdy se vyměnila střecha. O deset let později vznikla spojením a úpravou tří malých místností (kabinetu, pokojíku pro učitele a malé učebny) další třída.

Po 2. světové válce škola získala různé technické vymoženosti, např. v roce 1946 byl do školy zaveden rozhlas a byl zakoupen elektrický gramofon. Díky sbírce občanů Lipan a Lipenců se za 75 tisíc korun přestavěly toalety. V roce 1954 bylo upraveno průčelí školy – rozšířila se okna a vchod, jenž byl původně v průčelí, se přesunul na východní stranu. V 60. letech byla jedna z učeben upravena na tělocvičnu, rodiče dětí svépomocí vybudovali školní hřiště. Ve školním roce 1965/66 si škola pořídila televizor a v následujícím školním roce se do provizorní tělocvičny nastěhovala mateřská škola.

Škola po sto letech

Nejrozsáhlejších úprav se škola dočkala v posledních padesáti letech svého působení. Zasadili se o ně ve spolupráci s vedením obce níže uvedení ředitelé.

Rudolf Endrle (1958–1975)

Pod vedením ředitele Endrleho se 16. a 17. listopadu 1968 konala velkolepá oslava 100. výročí založení školy. Pedagogický sbor uspořádal za vydatné pomoci místních obyvatel výstavu starých i nových fotografií, prací žáků a moderních i již historických pomůcek. U vchodu do školy byla slavnostně odhalena pamětní deska, pod níž byla zasazena měděná schránka s dokumenty. Modernizace školní budovy pokračovala v osmdesátých letech. Ve školním roce 1975/76 byl do tříd zaveden vodovod a byly instalovány elektrické ohřívače vody. Pomocné práce provedli učitelé školy i rodiče žáků.

Vladimír Tampier (1975–1980)

Od školního roku 1978/79, kdy se mateřská škola odstěhovala do nové budovy, škola využívala už čtyři třídy (pro děti z 1.-4. ročníku), navíc svou činnost v tomto roce zahájila školní družina.

Stanislav Novák (1980–1989)

V roce 1980 se mění ředitel školy. Stanislav Novák na této pozici vystřídal Vladimíra Tampiera, který se stal ředitelem nově postavené školy na Zbraslavi. Spolu s ním se na Zbraslav přesouvají i 3. a 4. ročník, takže v lipenecké škole zůstávají znovu jen první dvě třídy. Během prázdnin v roce 1986 byla zahájena oprava školní budovy: byla vyměněna okna, třídy byly vymalovány, proběhla oprava fasády.

Jana Reinischová (1989–1994)

Za jejího vedení došlo ve škole k mnohým změnám. Od tohoto školního roku byla dvojtřídní škola opět rozšířena na školu trojtřídní. Stav budovy školy vyžadoval urychleně opravu: elektrické rozvody i hromosvod nebyly v dobrém stavu, ve třídách se stále ještě topilo násypnými kamny na uhlí, jedna třída se dokonce učila ve skladu obrazů akademického malíře Štembery. Od května do srpna 1990 proběhla generální oprava – výměna elektroinstalace a podlah, nová akumulační kamna, některé učebny byly přestavěny, celá škola byla vymalována. Náklady na opravu školy se vyšplhaly na 350 000 korun. Do školy opět přibyla 4. třída. V červenci 1991 byla zahájena dostavba školy a od školního roku 1991/92 měla škola pět tříd. Od roku 1992/93 se škola specializovala, některé třídy měly rozšířenou výuku jazyků, některé třídy byly specializované pro děti se specifickými poruchami učení. Koncem tohoto školního roku začala rekonstrukce půdního prostoru. V polovině následujícího školního roku byla rekonstrukce dokončena. Vznikla zde herna, dvě klubovny, kabinet a sociální zařízení. Rekonstrukce ale nebyla provedená kvalitně – střešními okny zatékalo, topení bylo předimenzované, došlo k havárii vodovodní instalace, vinou stavařů byla zničena malba ve dvou třídách a podlaha i malba v jídelně. Do konce školního roku a o letních prázdninách se odstraňovaly závady.

Jiří Kovanda (1994–1999)

Od školního roku 1995/96 byla škola napojena na vodovod (do té doby čerpala vodu z vlastní studně a voda musela být neustále kontrolována) a postupně se rozrůstá o 6. ročník a pak i další, takže v červnu 1999 vyšli ze zdejší základní školy první deváťáci. Od školního roku 1998/99 má tedy naše základní škola všech devět postupných ročníků. Rozšiřování školy si vyžádalo další stavební úpravy. V červnu 1998 byla zahájena 1. etapa přístavby školy. Přibyly dvě učebny a tři kabinety, přesto kapacita školy nestačí a dvě třídy prvního stupně využívají prostory v budově služeb nad novou poštou.

Zdeňka Masnerová (1999–2012)

Ve školním roce 1999/2000 byla zahájena 2. etapa přístavby školy. Nová budova byla slavnostně předána do užívání při příležitosti zahájení školního roku 2000/2001. Škola byla rozšířena o prostornou jídelnu a kuchyni se zázemím, hygienické zařízení, šatny, dvě učebny a odbornou učebnu s kabinety. Nová přístavba byla širokým krátkým schodištěm propojena s přístavbou z roku 1998 a průchodem s historickou budovou. Od března 2002 pokračovaly stavební úpravy školy rekonstrukcí historické budovy. Děti z 3. až 5. tříd odjížděly denně se svými učiteli do zbraslavské Základní školy Nad Parkem, děti z 1. a 2. třídy se učily v budově domu služeb. Ostatní ročníky zůstaly v nové budově. O prázdninách 2002 byla přestavba ukončena. Další školní rok byl zahájen až 16. září 2002, protože dokončení stavebních prací zkomplikovaly velké povodně. Slavnostní otevření školy se konalo 18. září 2002 za přítomností pana starosty Miroslava Čížka a během něj si občané mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou budovu školy. V letech 2008–2010 byla postavena v těsné blízkosti školy víceúčelová sportovní hala, která je od jara 2010 k dispozici pro hodiny tělesné výchovy i volnočasové aktivity v odpoledních hodinách. Od školního roku 2010/2011 je tak naše škola plnohodnotnou základní školou s devíti postupnými ročníky a vlastní tělocvičnou.

Jitka Krůtová (od července 2012)

Od 1. července 2012 se škola vrátila k dřívějšímu názvu Základní škola Praha-Lipence. V srpnu 2012 byly do provozu uvedeny nové webové stránky a škola začala používat stávající logo. Od září školního roku 2012/2013 školní jídelna nabízí dvě jídla a děti si vybírají na terminále ve škole nebo prostřednictvím internetu z domova. Škola hromadně objednává pro děti sešity a výtvarné potřeby, téměř všechny platby se provádí bezhotovostním převodem. Během letních prázdnin v roce 2013 byla modernizována a o více než polovinu stanic rozšířena počítačová učebna a byl zrekonstruován a zpřístupněn vestibul pro rodiče a návštěvy školy. V roce 2014 byla realizována nástavba školy, díky které jsme získali dvě prostorné učebny a kabinet pro pedagogy. V době letních prázdniny proběhla rekonstrukce šaten a každé dítě má svou malou šatní skříňku. Na chodbě v 1. patře byl zřízen čtenářský koutek pro žáky, kde mohou během přestávek relaxovat. Od září roku 2015 provozujeme školní facebook.

Největším rozšířením školní budovy byla přístavba nového pavilonu, která byla zahájena v červnu 2018. V pavilonu, který je s historickou budovou propojen novým hlavním vstupem a propojovacím krčkem v prvním patře, je celkem šest kmenových učeben, dílna a kuchyňka, centrální šatny a velká sborovna. Pavilon byl zkolaudován v červnu 2019 a od září školního roku 2019-20 je plně využíván.

(aktualizováno v únoru 2020)