Plán činností

 • seznámení s novým prostředím, škola a její okolí
 • bezpečná cesta do školy, na vycházkách (dodržování bezpečnosti v silničním provozu), pravidla správného přecházení – přechod pro chodce, barvy na semaforu
 • vzájemné seznámení, seznámení s režimem a řádem ŠD
 • osvojování základních návyků osobní hygieny
 • zásady společenského chování, zdravení, oslovení, omluvy, poděkování

Podzim

(září, říjen, listopad)

Odpočinkové činnosti

 • rozhovory vychovatelky s dětmi, klidové hry, čtení knih a časopisů, prohlížení obrázků, společenské hry

Rekreační činnosti

 • vycházky do okolí Lipenců – pohybové hry ve volné přírodě, pozorování změn přírody, určování stromů a jejich plodů, orientace v přírodě, turistické vycházky

Zájmové činnosti

 • pohybové a míčové hry, skákání se švihadly, závodivé hry na hřišti
 • tvoříme výtvarné práce z nasbíraných přírodnin – postavičky z kaštanů, žaludů, housenky z listů, otisky listů (tempery, křídy)
 • malování a kreslení zážitků z prázdnin
 • výzdoba ŠD a školy

Příprava na vyučování

 • křížovky, hádanky, hlavolamy, didaktické hry, jazykolamy

Zima

(prosinec, leden, únor)

Odpočinkové činnosti

 • rozhovory s dětmi o jejich zážitcích a přáních, četba na pokračování, klasické pohádky z videa, kresba k tématu, stolní a společenské hry – dodržování pravidel, zvyky a tradice o vánocích

Rekreační činnosti

 • vycházky, stavění sněhuláků, bobování, klouzání, určování stop zvěře ve sněhu
 • pozorování ptáčků ve volné přírodě, určování druhů, přikrmování do krmítek

Zájmové činnosti

 • výroba postaviček čerta, Mikuláše a anděla, vánočních ozdob z papíru a přírodnin, vánočních přání, adventních věnců a svícnů, zdobení perníčků
 • vánoční a zimní výzdoba ŠD
 • vánoční besídka, poslech a zpěv koled, adventní kalendář
 • vystřihování vloček z papíru, ztvárnění zimní krajiny různými technikami
 • výroba masopustních masek
 • zdravověda – základy první pomoci

Příprava na vyučování

 • didaktické hry a soutěže, určování času, dny v týdnu, názvy měsíců, výroba kalendáře

Jaro

(březen, duben, květen)

Odpočinkové činnosti

 • poslech pohádek z kazety, četba a vyprávění příběhů s dětským hrdinou, kresba k danému tématu
 • jarní a velikonoční zvyky, koledy

Rekreační činnosti

 • vycházky do přírody, určování na jaře kvetoucích rostlin, orientační hry v lese ( určování světových stran podle buzoly, stromů, …),
 • pohybové hry na školní zahradě – skákání panáka, gumy a přes švihadlo

Zájmové činnosti

 • jarní a velikonoční zvyky, malování a zdobení kraslic různými technikami, pletení věnečků z proutí, jarní a velikonoční výzdoba ŠD
 • poslech a zpěv lidových písní, hádanky s písničkou
 • závodivé hry na hřišti v družstvech, míčové hry – fotbal, přehazovaná, na krále střelců

Příprava na vyučování

 • vitamíny v ovoci a zelenině, soutěže, hádanky, hlavolamy, udržování pořádku ve školní tašce,

Léto

(červen)

Odpočinkové činnosti

 • čtení pohádek dle výběru dětí, práce s dětskými časopisy, stolní a společenské hry

Rekreační činnosti

 • dlouhé vycházky do přírody, pozorování živočichů a rostlin v okolí řeky Berounky

Zájmové činnosti

 • lisování květin, výroba herbáře, malování barvami na obličej
 • pohybové hry na školní zahradě, překážková dráha, hry s náčiním – kruhy, švihadla, míče

Příprava na vyučování

 • křížovky, doplňovačky, puzzle s dopravní tématikou, jazykolamy

Nepravidelné akce pro děti:

Kromě každodenních aktivit školní družina připravuje pro děti akce většího rozsahu. Jsou realizovány přibližně jednou za měsíc v odpoledních hodinách:

 • Turistický výlet na Cukrák
 • Olympiáda v netradičních disciplínách
 • Sběr lesních plodů
 • Drakiáda – soutěž v pouštění draků
 • Za zvířátky do Chuchle
 • Vycházka do Černošic – krmení vodních ptáků
 • Halloween – výroba strašidel z okrasných dýní
 • Karneval