Školská rada

Školská rada (dále jen ŠR) umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zastupitelstvo Městské části Praha-Lipence.

Obecné informace

Kompetence Školské rady (jednací řád)

Podle zákona č. 561/2004 Sb., §168 (novelizované s účinností od 1. 5. 2015)

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Členství ve Školské radě (volební řád)

Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad.

V listopadu 2023 proběhly volby mezi pedagogy z důvodu rezignace Petry Zímové k 31. 12. 2023. Nejvíce hlasů získala Renata Bolková. Od 1. 1. 2024 pracuje Školská rada tedy v následujícím složení:

Kontakty

Zástupci obce:

Zástupci školy:

Zástupci rodičů:

Své připomínky a náměty na činnost Školské rady můžete psát na adresu skolska.rada@zslipence.cz, odkud bude zpráva přesměrována na osobní e-mailové adresy všech členů.

Ke komunikaci se zástupci z řad rodičů můžete využívat adresu skolskaradarodice@gmail.com.

Jednání Školské rady

Příští schůzka Školské rady

Další 66. jednání členů Školské rady proběhne v pondělí 17. června 2024 v 16:30 hod.

Zápisy z jednání

Ze všech jednání je pořizován zápis, který si můžete vyhledat podle data konání schůzky. Přehled jednání najdete zde.