Výchovný poradce

Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává Milada Rehová.

Kontakty

Služby výchovného poradce jsou pro žáky i rodiče zdarma.

Co může být náplní činnosti výchovného poradce?

Práce výchovného poradce se skládá z několika tematických okruhů:

Poradenská činnost

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní dráze žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti.
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků.
 • Informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasné odeslání přihlášek ke studiu.
 • Zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce.

Metodická a informační činnost

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

Spolupráce s metodikem prevence a vedením školy

 • Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 • Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické.
 • Předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.