Řád

(zkrácená verze, plné znění ve vnitřních směrnicích)

Obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny určuje pravidla provozu školní družiny a stanoví její režim.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. Družina může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

Provoz a vnitřní režim družiny


Přihlašování a odhlašování

Veškeré záležitosti týkající se školní družiny (předávání informací, přihlašování a odhlašování z družiny) zajišťují vychovatelky. Školní družina je určena pro žáky 1.-4. tříd, z kapacitních důvodů mohou být však přednostně přijímány nejprve děti z nižších ročníků. O zařazení dětí do družiny rozhoduje ředitelka školy.
Přihlásit dítě do ŠD lze vyplněním Přihlášky do školní družiny, ve které určí zákonní zástupci dítěte rozsah docházky do družiny a způsob odchodu z ní. Vyplněním Přihlášky se dítě přihlašuje k docházce do ŠD na jeden školní rok. Odhlásit dítě z družiny je možné v pololetí. Jakékoliv mimořádné změny oproti informacím v Přihlášce do školní družiny je třeba vychovatelkám sdělit písemně, a to na formuláři Omluvení nepřítomnosti ve školní družině (viz Ke stažení – Formuláře).

Omlouvání nepřítomnosti

Docházka do družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se žák může na konci pololetí. Zákonný zástupce omlouvá písemně jakoukoliv nepřítomnost v družině v případech, kdy dítě bylo ve škole, ale do družiny nešlo.

Organizace činnosti

Děti jsou rozděleny do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V případě nízkého počtu dětí v oddělení je možné činnost oddělení spojit za podmínek, že počet žáků ve spojených odděleních nepřekročí maximální počet účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením. Nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka s ohledem na jejich bezpečnost je stanoven pro běžné činnosti ve školní budově a při vycházkách v okolí školy na 30 dětí. Při organizačně či dopravně náročnějších akcích vychovatelka projedná s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících o­sob.

Provozní doba školní družiny je ráno od 6:30 do 7:40 a odpoledne od konce vyučování do 17:00 hod., v pátek do 16:00 hod. Do ranní družiny přicházejí děti v době od 6:30 do 7:30. Pozdější příchody nejsou možné a dítě čeká na otevření školní budovy. Do odpolední družiny přivádí děti vyučující poslední hodiny. Osobně předá vychovatelce děti a jejich jmenný seznam, případně také písemné omluvenky dětí, které ve škole byly a do družiny v ten den nejdou. Na oběd odchází celé oddělení společně v dohodnutém čase.

Po obědě následují klidové aktivity a potom hlavní program, který může být realizován i mimo budovu školy. V průběhu odpoledních aktivit v budově školy je zajišťován pitný režim, děti ale musí mít z hygienických důvodů vlastní plastovou láhev. Svačinu na odpolední pobyt musí mít dítě připravenou z domova.

První odchody dětí domů z družiny jsou možné v 15 hodin. Rodič (nebo jiná osoba vlastnící čip na vyzvedávání dítěte) si vyzvedne dítě pomocí čipu elektronického systému BELLhop u hlavního vchodu a vyčká příchodu dítěte. Rodičům není z bezpečnostních a hygienických důvodů umožněn přístup do prostor školní družiny.

Provoz školní družiny končí v 17:00 hod., v pátek v 16:00 hod. Při nevyzvednutí dítěte do této doby vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče žáka. Každý takový případ vychovatelka eviduje a při třetím opakování informuje ředitelku školy, která zákonné zástupce písemně vyzve k dodržování Vnitřního řádu školní družiny. V případě, že nedojde k nápravě, informuje o tom škola příslušný orgán péče o dítě.

Pravidla docházky do družiny

Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i ostatním žákům, dbá pokynů všech pracovníků školy, dodržuje Školní řád i ostatní vnitřní směrnice. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností a chodí oblečen s ohledem na tyto plánované činnosti. Informace o plánovaných akcích získá na webových stránkách školy.

Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání školní majetek před poškozením. Žák z bezpečnostních důvodů neopouští prostory družiny bez vědomí vychovatelek. Nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Nedoporučuje se nosit cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů. V opačném případně je nutné je odkládat na pokyn vychovatelek na místo k tomu určené, kde budou v úschově po dobu vycházky do přírody.

Provoz školní družiny v době prázdnin a ředitelského volna

Provoz školní družiny v době prázdnin a ředitelského volna není zajištěn. V případě dostatečného zájmu o činnost družiny lze za určitých podmínek provoz školní družiny zajistit i v době ředitelského volna a školních prázdnin (kromě hlavních prázdnin). Na tyto dny musí zákonný zástupce přihlásit dítě k docházce do družiny vyplněním samostatné Přihlášky k mimořádné docházce do ŠD, která je k dispozici u vychovatelek a v rubrice Ke stažení – Formuláře. Pokud se přihlásí alespoň 10 žáků, může ředitelka školy provoz družiny na toto období povolit, nebrání-li tomu jiné okolnosti.