Předměty

Povinné předměty

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naplňujeme výchovně vzdělávací program jednotlivých oblastí v těchto předmětech:

 • český jazyk a literatura (ČJ)
 • anglický jazyk (AJ) ve 3.-9. ročníku
 • německý jazyk (NJ) v 7.-9. ročníku
 • matematika (M)
 • informatika (Inf) ve 4.-9. ročníku
 • etická výchova (EtV) v 6. ročníku
 • prvouka (Prv) v 1.-3. ročníku
 • přírodověda (Př) ve 4. a 5. ročníku
 • vlastivěda (Vl) ve 4. a 5. ročníku
 • dějepis (D) v 6.-9. ročníku
 • občanská výchova (OV) v 6.-9. ročníku
 • fyzika (F) v 6.-9. ročníku
 • chemie (Ch) v 8. a 9. ročníku
 • přírodopis (P) v 6.-9. ročníku
 • zeměpis (Z) v 6.-9. ročníku
 • hudební výchova (HV)
 • výtvarná výchova (VV)
 • tělesná výchova (TV)
 • pracovní výchova (PV) v 1.-5. ročníku
 • rodinná výchova – dílny a vaření (RV) v 6.-9. ročníku