Ochrana oznamovatele

Škola při naplňování svých cílů a svého poslání postupuje v souladu s platnou legislativou, např. se školským zákonem, zákoníkem práce, zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími zákony.

Pokud by někdo ze zaměstnanců školy měl informace o tom, že škola při své činnosti porušuje zákon, může v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatele, tuto skutečnost nahlásit. Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (viz dále), nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému (viz Ministerstvo spravedlnosti).

Podmínky pro podání podnětu, pravidla pro jeho posouzení, zajištění nápravy a evidenci jsou uvedeny ve směrnici, kterou najdete v sekci Ke stažení – Vnitřní směrnice