Školní psycholog

S psychologem spolupracuje naše škola už od školního roku 2015/2016. V současné době na naší škole pracují dva psychologové, Linda Kolenatá (od r. 2018) a Veronika Hurychová (od r. 2023).

Kontakty

Linda Kolenatá

 • ve škole bývá v pátek vždy v době od 8:30 do 13:30 hodin, není-li předem dohodnuto jinak
 • kolenata.linda@zslipence.cz
 • 773 751 772

Veronika Hurychová

Školní psycholog nemá kompetence pedagogicko-psychologické porady, tj. neprovádí pro školu právně závaznou diagnostiku žáků a jejich problémů s učením. Může ale velmi dobře pomoci žákům či rodičům ve spoustě konkrétních obtíží, např. při problémech v chování k vrstevníkům, dospělým, při mimořádných či vleklých problémech v rodině apod.

Služby školního psychologa jsou hrazené školou.

Co může být náplní činnosti školního psychologa?

Práce školního psychologa se skládá z několika tematických okruhů:
1) práce se třídami a skupinami žáků,
2) individuální práce se žáky,
3) pomoc a rodičům, práce s rodiči,
4) pomoc učitelům.

ad 1) Práce s třídními kolektivy

 • pravidelná návštěva v každé třídě (cca 1× za pololetí) s cílem sledovat vývoj vztahů ve třídě a ve spolupráci s třídním učitelem pracovat na jejich zlepšování a prevenci sociálně patologických jevů,
 • systematické vedení třídních kolektivů vyžadujících zvýšenou péči,
 • krizová intervence ve třídách s akutním problémem,
 • práce s různými skupinami dětí (rozvojové skupiny, terapeutické skupiny, skupiny problémových žáků aj.).

ad 2) Individuální práce se žáky

 • individuální konzultace se žáky, tj. řešení jejich problémů ve vztazích, v oblasti osobnostního rozvoje, ve výuce, ve skupině vrstevníků, ve vztahu k pedagogům, v rodině apod.,
 • systematická práce s problémovými žáky,
 • systematická práce se žáky integrovanými,
 • krizová intervence, tj. pomoc v náročných životních situacích žáků,
 • individuální péče (diagnostika, konzultace, terapie, poradenství) na základě požadavku dítěte, rodiče nebo školy,
 • koordinace další odborné péče pro žáky.

ad 3) Pomoc rodičům a práce s rodiči

 • individuální konzultace a práce s rodiči žáků dle požadavku rodičů,
 • v případě potřeby účast na jednáních o výchově či prospěchu dětí,
 • poradenská pomoc rodičům při výchově dětí a řešení problémů s dětmi,
 • krizová intervence pro rodiče dětí s rodinnými či výchovnými problémy,
 • poskytnutí průběžné zpětné vazby rodičům z konzultací s jejich dětmi,
 • další poradenství (kariérové, pedagogické, etopedické aj.).